Disclaimer

De content op experiencecenter.deeekhoorn.com wordt verstrekt onder voorbehoud van rechten. Eventuele fouten in vorm, beeld en inhoud zijn voorbehouden. Aan de inhoud en samenstelling van experiencecenter.deeekhoorn.com is zorg en aandacht besteed. Noch De Eekhoorn Dutch Furniture noch de webshopontwikkelaar/webmaster aanvaarden aansprakelijkheid voor eventuele schade die zou kunnen voortvloeien uit enige fout in de samenstelling of inhoud van experiencecenter.deeekhoorn.com.

De content op experiencecenter.deeekhoorn.com is dynamisch en wordt regelmatig gewijzigd zonder voorafgaande mededeling onzerzijds.

Onze inspanningen zijn gericht op fulltime beschikbaarheid van experiencecenter.deeekhoorn.com. Wij kunnen niet aansprakelijk gesteld worden voor schade voortvloeiend uit eventuele tijdelijke non-beschikbaarheid van experiencecenter.deeekhoorn.com.

Zonder voorafgaande toestemming van De Eekhoorn Dutch Furniture is elke vorm van herpublicatie van (delen van) de inhoud van experiencecenter.deeekhoorn.com verboden.